Landelijke Opschoondag 24 maart 2018

Landelijke Opschoondag 24 maart 2018.

Op zaterdag 24 maart hebben wij samen met de buurtvereniging weer meegedaan aan de jaarlijkse Opschoondag. Net als andere jaren was het een geslaagde middag. Het was prima weer om al wandelend onze buurt op te schonen. Maar liefst 23 kinderen en 15 volwassenen hebben meegeholpen om alle zwerfafval te verzamelen. We liepen in vijf groepjes door de hele buurt. Vooral blikjes, plastic en glazen flesjes, lege sigarettenpakjes, plastic zakjes, sigarettenpeuken en papier werden door de kinderen met knijpers opgeraapt en in zakken gedaan. We hadden op het einde 20 zakken vol. De kinderen hebben heel goed hun best gedaan!

Na afloop kregen de kinderen allemaal een gratis softijsje van Lang Ons in de Sniederslaan, en daarna was er voor iedereen ranja, koffie of thee met cake. Toen de kinderen weer naar huis gingen, was er voor hen nog een snoepzak en een tegoedbon voor iets lekkers.

Maar eerst was er door wethouder Van der Hout nog de trekking van de Afvalbingo, een cheque voor een barbecue ter waarde van € 500,–. Twee jaar geleden won onze buurt deze prijs. Dit jaar ging die naar Buurtvereniging Raepeweijer in Hapert.

Wij willen alle deelnemers heel erg bedanken voor hun medewerking,
Team Buurtpreventie en Buurtvereniging ‘t Pleintje.

Jaarverslag 2017

Verslag Jaarvergadering Buurtvereniging “t Pleintje
25-01-2017

1. Opening
Voorzitter Roel vd Bruggen opent de 39e jaarvergadering om 20.40 uur en heet
iedereen van harte welkom. Het bestuur heeft een afmelding ontvangen van Yvonne
Moeskops, Suzan Tenbult, Jan en Anneke Merkx, Pieter Daniels, Ellen Schippers, Jan
en Truus van Herpen, Janneke en Ad Ockhuijzen en Sonia Corstiaans.

2. Vaststellen verslag jaarvergadering 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag van de jaarvergadering van 10
december 2015. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Vaststellen jaarverslag 2016 opgesteld door de secretaris
Het verslag geeft een overzicht van de personen die zitting nemen in het bestuur,
een commissie en wie als vrijwilliger een taak op zich hebben genomen. Het geeft
inzicht in de georganiseerde activiteiten, het aantal deelnemers en een overzicht
van de genomen besluiten van het bestuur afgelopen jaar. Het volledige verslag is in
te zien op de website www.bvhetpleintje.nl. De vergadering merkt op dat Rob van
Avendonk nog toegevoerd mag worden aan de Buurtpreventie. Er zijn verder geen
op- of aanmerkingen over het jaarverslag 2016 van de secretaris. Het verslag wordt
vastgesteld.

4. Vaststelling financieel verslag 2016 opgesteld door de penningmeester
De penningmeester Dirk van Dingenen licht het verslag kort toe.
Totale kosten waren afgelopen jaar iets meer dan de opbrengsten. Desondanks
resteert er nog altijd een hoog saldo in kas. Dit jaar is gekozen voor extra en/of
grotere activiteiten gezien het jubileumjaar. Het bestuur zal telkens kritisch kijken
naar de nog te vragen eigen bijdrage per activiteit. De opbrengst van de
kindercommissie is ontvangen van de Fa. Schippers vanwege het schminken tijdens
hun sinterklaasviering personeel en hebben kinderen ontvangen voor
sneeuwschuiven. De kascontrole is uitgevoerd door Theo Wouters en Niek Roijmans.
De vergadering verleent decharge aan de kascommissie. Will van Selst stelt zich
beschikbaar voor de kascontrole volgend jaar. Samen met Niek Roijmans.
De penningmeester bedankt Theo en Henk voor de kascontrole.

5. Benoeming (vaststelling) bestuur
Er is niemand aftredend of herkiesbaar. Het bestuur heeft geen nieuwe
aanmeldingen ontvangen. Daarmee blijft het bestuur ongewijzigd.

6. Benoeming (vaststelling) commissieleden
Aftredend en niet herkiesbaar: Yvonne Moeskops.
Helaas kon Yvonne niet aanwezig zijn vanavond. De voorzitter bedankt haar voor
haar jarenlange inzet binnen de kindercommissie. Daarnaast willen we Yvonne
hartelijk danken voor het belangeloos beschikbaar stellen van hun bedrijfsruimte
voor activiteiten en het jaarlijks drukken van de jaarkalenders. Het bestuur zal
zorgen voor een passende attentie.
Aanmelding SJO-commissie: Janneke Ockhuizen
Het afgelopen heeft Janneke zich toegevoegd aan de ouderencommissie. De
voorzitter vraagt formeel goedkeuring voor haar benoeming als commissielid. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Aanmelding kindercommissie: Sonia Corstiaans
De voorzitter vraagt goedkeuring voor benoeming van Sonia als nieuw lid van de
kindercommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Dat betekent dat voor het nieuwe jaar de commissies als volgt worden vastgesteld:
SJO: Ellen Schippers, Monique Graat, Janneke Ockhuijzen en Sandra Faes
Kinder: Karin Kuijpers , Mieke Klomp, Suzan Tenbult, Terry Vosters, Ellen Schilders en
Sonia Corstiaans.

7. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement dateren van jaren terug en komen niet
meer overeen met huidige afspraken. Het bestuur heeft een nieuwe opzet gemaakt
en besloten de statuten notarieel te laten vastleggen. Vooral in het kader van de
aansprakelijkheid voor bestuursleden. De conceptakte heeft iedereen per mail
ontvangen. Het administratieadres zal aangepast worden naar Mastbos 17 Bladel. De
vergadering merkt op dat er nog 2 straten ontbreken, te weten Steenslag en
Dennenbos. Deze worden toegevoegd. Na deze wijzigingen gaat de vergadering
akkoord met de statutenwijzigingen en het notarieel vastleggen daarvan.
Huishoudelijk reglement: Walter vd Borne vraagt in hoeverre het nog van deze tijd is
om 65 jarige een attentie te bezorgen. Moet deze leeftijdsgrens verhoogd worden?
Het bestuur neemt dit ter overweging mee en zal een besluit nemen.
Volmacht:
Door het tekenen van het uittreksel van deze notulen geeft het bestuur (bestaande
uit Roel vd Bruggen, Dirk van Dingenen en Marion Jansen-Borgmans) elkaar volmacht
om de notariële akte voor aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement te
ondertekenen.

8. Vaststelling contributie
De contributie blijft ongewijzigd, zijnde € 25,- per gezin per jaar en € 12,50 voor
alleenstaanden en éénoudergezinnen.

9. Rondvraag
Zijn er nog voldoende Welkomstborden en Geboorteborden?
Er zal een nieuw ontwerp gemaakt worden voor Welkomborden. Het bestuur zal dit
verder regelen. Karin Kuijpers heeft nog een geboortebord staan welke de buurt mag
overnemen. Will van Selst meldt dat hij nog een jubileumbord heeft staan.
Het bestuur vraagt iedereen om tips of ideeën voor het jubileumfeest te melden bij
één van de bestuurs- of commissieleden. De buurtpreventieleden merken op dat het
goed is om de politie te informeren over ons buurtfeest.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en commissieleden voor hun inzet afgelopen
jaar. De vergadering wordt om 21.20u afgesloten.

Roel vd Bruggen Dirk van Dingenen Marion Jansen-Borgmans

Jaarverslag 2015

Verslag Jaarvergadering Buurtvereniging “t Pleintje
10-12-2015

1. Opening
In verband met de afwezigheid van voorzitter Roel vd Bruggen wordt de 38e
jaarvergadering om 20.40 uur geopend door secretaris Marion Borgmans.
Het bestuur heeft een afmelding ontvangen van Roel vd Bruggen, Walter van de
Borne en Tiny Tijssen.
Marion heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat het bestuur trots is op
weer een succesvol jaar. Alle activiteiten zijn door gegaan met uitzondering van de
openluchtbioscoop. Deze is op een ander tijdstip vervangen door een bezoek aan de
bioscoop in Tilburg. Marion bedankt de vrijwilligers, werkgroep onderhoud ’t
Pleintje, team buurtpreventie en de commissieleden voor hun inzet.

2. Vaststellen verslag jaarvergadering 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag van de jaarvergadering van 11
december 2014. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Vaststellen jaarverslag 2015 opgesteld door de secretaris
Het verslag geeft een overzicht van de personen die zitting nemen in het bestuur,
een commissie en wie als vrijwilliger een taak op zich hebben genomen. Het geeft
inzicht in de georganiseerde activiteiten en het aantal deelnemers en een overzicht
van de genomen besluiten van het bestuur afgelopen jaar. Het volledige verslag is in
te zien op de website www.bvhetpleintje.nl. Ons erelid Pius Lemmens heeft
afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Pius bedankt het
bestuur voor de bos bloemen die hij daarvoor mocht ontvangen. Er zijn geen op- of
aanmerkingen over het jaarverslag 2015 van de secretaris. Het verslag wordt
vastgesteld.

4. Vaststelling financieel verslag 2015 opgesteld door de penningmeester
De penningmeester Dirk van Dingenen heeft gekozen voor een iets andere opzet dan
voorgaande jaren en licht het verslag kort toe.
Totale kosten bedragen € 8.621,97 tegenover een opbrengst van € 9.956,66 maakt
een positief saldo van € 1.334,69. Er waren nog een aantal achterstalligheden mbt de
contributie afgelopen jaren. Dit is zoveel mogelijk rechtgetrokken. Achterstanden zijn
ingelopen en incasso’s van verlopen lidmaatschappen zijn teruggeboekt. Daarmee
komt het eindtotaal op een positief saldo van € 519,69.
Totaal saldo in kas/op rekening is € 7.231,84. De vergadering geeft aan dat dat vrij
hoog is. Het bestuur wil graag een reserve aanhouden met het oog op het 40 jarig
jubileum in 2017.
Wat verder opvalt is dat zowel het oud papier als de lotto een hoge bijdrage leveren
aan onze opbrengsten.
Er wordt decharge verleent aan de kascommissie. De penningmeester bedankt Theo
en Henk voor de kascontrole. Niek Roijmans meldt zich aan voor kascontrole
volgend jaar.

5. Benoeming (vaststelling) bestuur
Er is niemand aftredend of herkiesbaar. Het bestuur heeft geen nieuwe
aanmeldingen ontvangen.
Daarmee blijft het bestuur ongewijzigd.

6. Benoeming (vaststelling) commissieleden
Aftredend en niet herkiesbaar is Mirelle Hoskens.
Sandra Faes heeft zich aangemeld voor de SJO-commissie en Terry Vosters-Egbers
voor de kindercommissie. De vergadering gaat akkoord met het benoemen van deze
2 nieuwe leden.
Dat betekent dat voor het nieuwe jaar de commissies als volgt worden vastgesteld:
SJO: Ellen Schippers, Monique Graat en Sandra Faes
Kinder: Karin Kuijpers , Mieke Klomp, Suzan Tenbult, Terry Vosters, Ellen Schilders en
Yvonne Moeskops

7. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement dateren van jaren terug en komen niet
meer overeen met huidige afspraken. Het bestuur heeft een nieuwe opzet gemaakt
en besloten de statuten notarieel te laten vastleggen. Door omstandigheden is het
niet gelukt de conceptakte gereed te hebben om ter goedkeuring voor te leggen in
deze vergadering. Nieuwe statuten zullen in de loop van 2016 worden voorgelegd
aan de leden. Aangezien het meer een formaliteit is dan dat het grote veranderingen
omvat besluit de vergadering om deze aanpassing uit te stellen tot de volgende
jaarvergadering.

8. Vaststelling contributie
De contributie blijft ongewijzigd, zijnde € 25,- per gezin per jaar

9. Rondvraag
Pius Lemmens vraagt hoeveel leden de vereniging momenteel heeft?
Totaal 450 leden.
Suzan Tenbult complimenteert de Buurtpreventie voor hun goede inzet!
En vraagt wat het budget volgend jaar is voor de kindercommissie.
Dirk en Suzan stemmen dit op een later tijdstip samen af. Volgend jaar zullen
budgetten per commissie in de jaarvergadering vastgesteld worden.
Dirk van Dingenen roept een ieder op om ideeën voor activiteiten te melden bij één
van de bestuur- of commissieleden of via mail.
De activiteitenkalender voor komend jaar wordt eind dit jaar huis aan huis
rondgebracht. Ook zal deze per mail verstuurd worden.

10. Sluiting
Marion sluit de vergadering om 21.05 uur. Lees verder

Buurtpreventie 5

Juli 2016

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste activiteiten van buurtpreventie.

Opschoonactie
De opschoonactie van zwerfafval in onze buurt van 19 maart jl. door buurtpreventie en de buurtvereniging was een groot succes. We hebben in 2 uur tijd maar liefst 25 volle zakken afval opgeraapt. Gelukkig deden er ook heel veel kinderen mee, waardoor het een gezellige middag is geworden. Na afloop van de actie bleek dat wij bij de loting onder de deelnemende groepen de prijs van de gemeente voor de Opschoondag hadden gewonnen. Dat was een cheque voor een buurtbarbecue van € 500,00. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen en hopelijk doen er volgend jaar nog meer buurtbewoners mee.

Hondenpoep
Omdat wij een aantal maanden geleden veel klachten kregen over hondenpoep in de grasbermen aan de Bleijenhoek en de Leemskuilen, hebben wij bordjes geplaatst op diverse plaatsen in deze straten. Dit had direct resultaat, want de overlast was daarna zo goed als verdwenen. Wij danken vooral alle hondenbezitters die naar onze boodschap hebben geluisterd.

Afval in de juiste bak
Bij de speeltuin aan Het Laar staan een paar bankjes met daarnaast een afvalbak. Het gebeurt regelmatig dat bewoners hierin huishoudelijk afval doen en hondenbezitters doen hier wel eens zakjes hondenpoep in. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. De afvalbakken gaan daardoor stinken en dat is allerminst prettig voor de mensen die even gaan zitten rusten op de bankjes, zoals ouders die met hun kinderen gebruik maken van de speeltuin. Hondenpoepzakjes horen in de speciale hondenpoepbakken die er ook in deze buurt staan. Huishoudelijk afval moet thuis in de kliko.

Whatsappgroep
Overal in Nederland verenigen buurtbewoners zich in Whatsappgroepen om belangrijke berichten over veiligheid met de buurt te delen. Er zijn inmiddels al duizenden van zulke digitale buurtwachten. Ook binnen onze gemeente starten buurten hiermee. Wij hebben besloten om ook een groep op te starten. In de bijgevoegde brief leest u hierover meer en ook hoe u zich kunt aanmelden. Wij hopen op een grote deelname.

Uw hulp
Wij blijven ons inzetten voor een veilige en leefbare omgeving. Maar wij kunnen ons werk zonder u niet goed doen. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig en leefbaar te houden. Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met een van onze contactpersonen.

Team buurtpreventie Het Pleintje.

Buurtpreventie en Whatsappgroep

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wij zijn in onze buurt al enkele jaren actief met buurtpreventie. Het doel van buurtpreventie is onder meer het voorkomen van overlast in welke vorm dan ook; we willen onze buurt veilig maken en veilig houden. Daarbij valt te denken aan het voorkomen van inbraken, diefstal, vernielingen en vandalisme. Gebleken is dat buurtpreventie hier werkelijk aan bijdraagt. Een modern middel om als buurt nog veiliger te worden, is de Whatsappgroep. In deze brief leest u hierover meer.

Als onderdeel van buurtpreventie zijn in verschillende gemeenten WhatsAppgroepen opgestart. WhatsApp is een moderne digitale vorm van communicatie. Gebruikers van WhatsApp kunnen gratis berichten met elkaar delen. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van WhatsAppgroepen om op deze manier een buurt veiliger te maken. Het voordeel hiervan is dat men snel informatie kan uitwisselen met een grote groep bewoners. We zorgen hiermee voor meer ogen en oren in de buurt en dat zal de veiligheid en leefbaarheid zeker vergroten.

Wij willen in onze buurt ook een WhatsAppgroep opstarten. Deze brief is dan ook een uitnodiging voor deelname aan de WhatsAppgroep van buurtpreventiewijk Het Pleintje

Wie kan er deelnemen?
Er gelden voor deelname aan de WhatsAppgroep bepaalde voorwaarden. U moet in de wijk wonen, in het bezit zijn van een smartphone en u moet minstens 18 jaar oud zijn. U kunt de applicatie WhatsApp gratis downloaden.

Wat kunt u melden?
Mijn kat is verdwenen, ik zoek een oppas, komen jullie ook allemaal naar de buurtbarbecue, dat soort berichten horen niet thuis in de Whatsappgroep buurtpreventie.
Een Whatsappgroep is alleen bedoeld voor het melden van verdachte situaties en criminele activiteiten, want dan kunnen bewoners van de buurt en de politie actie ondernemen.

Als u in de WhatsAppgroep een melding plaatst van een verdachte situatie, dan gebruikt u hiervoor de SAAR-methode. De SAAR-methode werkt als volgt:

1. S = Signaleer: Neem de (verdachte) situatie waar. Bijvoorbeeld: er klimt bij de buren iemand over de schutting, of er is zojuist iemand bij mij rond het huis gelopen die hier duidelijk niets te zoeken had en die poolshoogte kwam nemen of er wel of niet iemand thuis was.
2. A = Alarmeer: Bel zo nodig de politie via 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed).
3. A = App: Plaats een concreet bericht met informatie in de WhatsAppgroep (alleen actuele informatie). Begin dit bericht altijd met het feit dat je 112 of 0900-8844 al hebt gebeld. Dat voorkomt overbelasting van de meldkamer.
4. R = Reageer: Als het mogelijk is, ga je in gesprek met de persoon in kwestie. Doe dit alleen als dit veilig kan.

Wie beheert er de Whatsappgroep?
Voor het laten slagen van de Whatsappgroep is het belangrijk dat de groep een goede beheerder heeft. Zijn taak is o.a. het eventueel direct reageren op een melding, het contact onderhouden met beheerders van andere Whatsappgroepen binnen onze gemeente als de situatie daarom vraagt, het accepteren van alle aanmeldingen van deelnemers of het verwijderen van deelnemers die zich niet aan de voorwaarden houden.

Wij hebben Rob van Avendonk uit onze buurt bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Rob heeft veel ervaring met meldingen door zijn werk bij een van de Meldkamers van de politie. Hij is voortaan ook lid van ons buurtpreventieteam.

Samenwerking Whatsappgroepen
In Nederland zijn op dit moment al een paar duizend Whatsappgroepen actief en elke dag worden het er meer. Dit komt door de goede resultaten in de wijken die al langer zo’n groep hebben. De gemeente Bladel stimuleert daarom alle wijken binnen onze gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Voor een zo groot mogelijk resultaat van de Whatsappgroepen is het belangrijk dat deze met elkaar samenwerken en vooral informatie met elkaar uitwisselen. Wordt er iets verdachts gesignaleerd in een aangrenzende buurtpreventiewijk, dan kan het nuttig zijn dat u daar ook direct van op de hoogte bent.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wanneer u deel wilt nemen aan dit initiatief, kunt u dit via Whatsapp doorgeven aan Rob van Avendonk of stuur een bericht via het Whatsapp formulier . Bij uw aanmelding moet u een aantal gegevens vermelden. Die zijn hieronder aangegeven. Na uw aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging met daarbij de spelregels voor het gebruik van de WhatsAppgroep. Wij streven ernaar om per 1 september met de WhatsAppgroep te starten.

Als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de beheerder, Rob van Avendonk, of met de coördinator buurtpreventie van onze wijk, Walter van den Borne.

Deelname aan de WhatsAppgroep is vrijblijvend, maar hoe groter de deelname, hoe groter het succes. Wij hopen dan ook dat u mee wilt werken aan dit initiatief.
Samen weer een stap verder in de vergroting van de veiligheid in onze buurt!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van buurtpreventiewijk het Pleintje

Walter van den Borne
Coördinator Buurtpreventie Het Pleintje

Rob van Avendonk
Beheerder Whatsappgroep het Pleintje

=============================================================================

Voor deelname hebben wij de volgende gegevens van u nodig. Vermeld deze alstublieft in uw berichtje aan Rob van Avendonk.

Voornaam

Achternaam

Adres

E-mailadres

Buurtpreventie 4

november 2015

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist u:
• dat in het najaar en de winter de meeste inbraken worden gepleegd. Inbrekers zien dan aan onverlichte huizen dat de bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor verdachte situaties niet zo snel opvallen.

• dat u het de inbrekers wel moeilijk kunt maken. Laat verlichting aan, ook als u niet thuis bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar en vergeet ook de buitenlamp niet. Verder kunt u zorgen voor goed hang- en sluitwerk en natuurlijk doet u deuren en ramen op tijd op slot. U kunt beter, en zeker ’s avonds, niet zomaar de deur openmaken voor onbekenden. Maak gebruik van een raam, een deurspion, intercom of een goede kierstandhouder. Vindt u de situatie verdacht, bel dan 112.

• dat met gemeente en politie is afgesproken dat wij u heel snel informeren wanneer bij woningen in uw directe omgeving is ingebroken. Mogelijk hebt u iets gezien waar de politie iets aan heeft bij het onderzoek. Ook krijgt u dan gelijk tips over wat u zelf kunt doen tegen inbraak.

• dat de kans op sneeuw en vorst binnenkort weer groter wordt.

• dat de gemeente vanwege de hoge kosten niet overal kan strooien en zich daarom concentreert op busroutes, doorgaande wegen en ontsluitingswegen. Voetpaden en trottoirs worden niet door de gemeente gestrooid.

• dat ouderen en mensen die slecht ter been zijn, het op prijs stellen als op het trottoir een paadje sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt. Is het eigenlijk geen burgerplicht van iedereen om het trottoir voor de eigen woning zodanig sneeuw- en ijsvrij te maken dat mensen met rollaters, rolstoelen, kinder- en wandelwagens daar veilig kunnen lopen?

• dat het zeer gewaardeerd wordt als u een buurvrouw of buurman, die vanwege ouderdom of beperkingen daartoe zelf niet meer goed in staat is, daarbij helpt.

• dat u een van onze contactpersonen mag bellen wanneer u zelf geen sneeuw meer kunt ruimen en uw buren en/of kinderen u daarbij ook niet kunnen helpen. Een van onze teamleden zal u dan zo snel mogelijk komen helpen.

• dat wij bij de gemeente om aandacht hebben gevraagd voor de slechte kwaliteit van delen van het fietspad aan de Bleijenhoek en aan de Postelweg. De gemeente heeft het herstel daarvan opgenomen in de onderhoudsronde voor het najaar en voor wat betreft de Bleijenhoek is dat inmiddels gebeurd. Het fietspad aan de Postelweg zal worden opgeknapt tegelijk met het aanleggen van de randweg richting industrieterrein De Sleutel. Dit staat gepland voor 2016.

Sociale Aandacht, een nieuw initiatief
Onze gemeente heeft in alle buurten buurtpreventie. Daarin zijn maar liefst 140 vrijwilligers actief. Buurtpreventie kende tot voor kort twee aandachtsgebieden, namelijk Veiligheid en Leefbaarheid in de buurt. Onlangs is besloten om hier een derde pijler aan toe te voegen en dat is Sociale Aandacht. Graag vertellen wij u hier wat meer over.

Op het gebied van zorg is heel wat veranderd. Veel taken van de centrale overheid zijn naar de gemeente overgeheveld. Om deze reden heeft de gemeente aan Buurtpreventie gevraagd ook Sociale Aandacht tot haar taken te rekenen.

Bewezen is dat sociale verbinding in een buurt belangrijk is. Maar het is van nog groter belang dat er geen mensen uit het oog worden verloren.
De gemeente kan hier niet alleen voor zorgen, er ligt ook een taak bij de bewoners zelf. Buurtpreventie kan en wil daarin een rol spelen.

Het is belangrijk dat er in de buurt voldoende aandacht is voor buurtgenoten. Gedacht kan worden aan het oog hebben voor (beginnende) dementie, vereenzaming, verpaupering of vervuiling, huiselijk geweld, problemen van jonge mensen, enz.
Het doel van Sociale Aandacht is op de eerste plaats dat er signalen komen vanuit de buurt als er iets aan de hand is. Dit kan escalatie en isolement voorkomen.

Contact persoon Sociale Aandacht
De gemeente wil graag in iedere buurt een sociaal bewogen iemand als ‘contactpersoon Sociale Aandacht’. Dat kan een lid van het buurtpreventieteam zijn of iemand die aan het team wordt toegevoegd. Wij denken aan een persoon met een groot hart, een ‘mensenmens’ die de buurt kent en die daar ook (h)erkend wordt. Deze contactpersoon signaleert in samenspraak met de coördinator Buurtpreventie zaken richting de gemeentelijke coördinator Buurtpreventie. Deze zet vervolgens de melding door naar zorginstanties, die de zaak dan verder oppakken of in gang zetten. Hoe eerder hulpverlening opgestart wordt, hoe beter.
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit nieuwe initiatief van Buurtpreventie dan willen we u graag hierover bijpraten en u verwelkomen als contactpersoon in ons team. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator Buurtpreventie van onze buurt (zie hieronder).

Uw hulp
Wij blijven ons inzetten voor een veilige en leefbare omgeving. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u ook om een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig en leefbaar te houden.
Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met een van onze contactpersonen. Voor uw gemak hebben wij een kaart bijgevoegd met belangrijke telefoonnummers voor het doen van meldingen.

Omdat dit de laatste informatiebrief is van 2015 wensen wij u als Buurtpreventieteam alvast een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2016.

Team buurtpreventie Het Pleintje.

Verslag van de jaarvergadering 2013

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 12 december 2013 in de zaal van Reijnders en Partners te Bladel.

 1. Om 20.30 uur opent Wil van Selst de 36 ste jaarvergadering. Wil ervaart 2013 als een leuk jaar met hoogte en diepte punten. Hoogtepunt viering van onze 100 jarig lid Greet van Sambeeck.Dieptepunt het overlijden van Iet van Gladbeek, jarenlang secretaresse en drijvende kracht van onze buurtvereniging. Verder de welgemeende bedankjes aan leden werkgroep oud papier en andere personen.
 2. Vaststelling van het verslag van de jaarvergadering van 13 december 2012. Geen aanmerkingen.
 3. Vaststelling van het jaarverslag van 2013 door secretaris. Nog vermelden onderhoud het Pleintje de personen Theo Hoeks, Niek Roymans en Jos Wijnen.
 4. Vaststelling van het financieel verslag opgesteld door de penningmeester.
  Ontvangen                                     Uitgaven
  Contributies                  3547.50     Activiteiten               4258.60
  Rente                                 0.66     Attentie kosten          400.50
  Opbrengst oud papier 1789.02     Algemene kosten       442.74
  Sponsering                  1484.48     Overschot                1719.82
 5. Bestuursverkiezing;  Wil wordt bedankt voor zijn bewezen diensten. Op eind van de vergadering doet Jo nog een bedankwoord voor inzet als voorzitter van onze buurtvereniging gedurende meer dan 10 jaar. Wil ontvangt een fles wiskey en een doos sigaren. Benoeming nieuwe bestuursleden: Marion Borgmans en Roel van de Bruggen.
 6. Vaststelling contrubutie. Geen wijziging.
 7. Rondvraag, wordt geen gebruik van gemaakt
 8. Sluiting vergadering om 22.00 uur.

Het bestuur

Bladel, november 2014

Buurtpreventie 3

Wijkschouw woning- en auto-inbraak Het Pleintje 28 oktober 2014

Buurtpreventiewijk Het Pleintje omvat ongeveer 250 woningen.

Op 28 oktober 2014 hebben wij met de politie, de gemeentelijke coördinator buurtpreventie en een handhaver van de gemeente in drie teams al deze woningen bezocht. We hebben de inbraakpreventiecontrole bij deze woningen vanaf de straatkant uitgevoerd. Bij een aantal woningen hebben wij zo nodig ook de oprit bij de woning beoordeeld.

De volgende aspecten van inbraakgevoeligheid zijn gesignaleerd:

 1. Te weinig verlichting ter beveiliging

Bij 20 woningen was duidelijk te weinig of geen buitenverlichting aan, waardoor dieven ongezien de woning verder kunnen inspecteren op inbraakmogelijkheden. Hier is dus vooral gelet op de voorkant en de zijkant van de woningen.

 1. Achterom woning of binnenplaats makkelijk te betreden

Bij tenminste 7 woningen was het mogelijk om vrij achterom te lopen. Hier was geen poort aanwezig of een niet afsluitbare poort.

 1. Woning of garage niet afgesloten

2 woningen en 2 garages waren bij de controle niet afgesloten en daardoor vrij toegankelijk voor kwaadwilligen. Bij een van de woningen waren de huis- en autosleutels vrij beschikbaar direct bij binnenkomst.

 1. Zijraam / bovenlichten open

in 5 woningen stonden zijramen of bovenlichten, waar een inbreker makkelijk door naar binnen zou kunnen, open.

 1. Auto’s en fietsen op oprit niet afgesloten

5 auto’s en 5 fietsen stonden niet afgesloten voor het huis of op de oprit.

 1. Kliko’s die gebruikt kunnen worden door een inbreker om bij het huis in te breken

Bij 6 woningen stonden kliko’s bij een woning, die gebruikt konden worden als opstap om bij die woningen in te breken.

 1. Waardevolle spullen voor het grijpen

Bij 1 woning lag elektrisch gereedschap los onder de carport.

 1. Ondeugdelijk slot

Bij 1 woning viel direct op dat hier nog een zeer oud slot op de voordeur zat, dat door een inbreker in no-time geopend kan worden.

Bij iedere woning hebben wij een brief in de brievenbus gedaan met daarop vermeld wat wij vastgesteld hebben bij onze controle. Geconstateerde zaken die niet op orde waren, hebben wij aangegeven. Verder hebben we bij alle woningen een flyer in de bus gedaan om bewoners erop te wijzen dat goede verlichting de kans op woninginbraak kan verminderen.

Gelet op het aantal woningen in onze wijk is onze algemene conclusie dat de meeste bewoners hun huis wat betreft inbraakpreventie op orde hebben. Maar een klein deel niet en wij hopen dat door onze actie deze bewoners alert gemaakt zijn op hetgeen zij zelf kunnen doen om het inbrekers iets moeilijker te maken om hun slag te slaan. Dit in het belang van henzelf, maar ook van de buurt. Want iedere inbraak versterkt een gevoel van onveiligheid in de buurt. Wij hopen dan ook bij een toekomstige wijkschouw te kunnen vaststellen dat er verdere maatregelen zijn genomen om inbraak te voorkomen.

Team buurtpreventie Het Pleintje, Bladel.

Walter van den Borne, coördinator team.

Ouderuitstapje

We houden het dit jaar wat dichter bij huis en gaan naar s’ Hertogenbosch en Vught. We beginnen met koffie en gebak . Daarna brengen we een bezoek aan de Sint-Janskathedraal en Sint-Jansmuseum de Bouwloods waar we door een gids worden rondgeleid.

Na deze rondleiding is het tijd voor de lunch. Na de lunch gaan we varen over de Binnendieze. Varend door de smalle waterlopen komt u langs en door de mooiste plekjes van het historisch stadscentrum. Hierna hebben we even tijd voor een drankje en daarna gaan we met de bus richting Vught waar we een bezoek brengen aan Kamp Vught.

Na dit bezoek gaan we met de bus richting Bladel waar we de dag afsluiten met een avondvullend etentje. We gaan met zijn allen te voet naar huis.

De kosten voor deze dag bedragen € 65,- per persoon. Voor introducees is dit € 75,- per persoon.

Geef voor 30 juli door aan Arlette Gijbels, Bleyenhoek 32a. De eerste week van september krijgt u bericht om de eigen bijdrage te voldoen.

We vertrekken om half 9 dus graag tijdig aanwezig.

We hopen er weer een gezellige dag van te maken.

De Ouderencommissie.