Jaarverslag 2017

Verslag Jaarvergadering Buurtvereniging “t Pleintje
25-01-2017

1. Opening
Voorzitter Roel vd Bruggen opent de 39e jaarvergadering om 20.40 uur en heet
iedereen van harte welkom. Het bestuur heeft een afmelding ontvangen van Yvonne
Moeskops, Suzan Tenbult, Jan en Anneke Merkx, Pieter Daniels, Ellen Schippers, Jan
en Truus van Herpen, Janneke en Ad Ockhuijzen en Sonia Corstiaans.

2. Vaststellen verslag jaarvergadering 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag van de jaarvergadering van 10
december 2015. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Vaststellen jaarverslag 2016 opgesteld door de secretaris
Het verslag geeft een overzicht van de personen die zitting nemen in het bestuur,
een commissie en wie als vrijwilliger een taak op zich hebben genomen. Het geeft
inzicht in de georganiseerde activiteiten, het aantal deelnemers en een overzicht
van de genomen besluiten van het bestuur afgelopen jaar. Het volledige verslag is in
te zien op de website www.bvhetpleintje.nl. De vergadering merkt op dat Rob van
Avendonk nog toegevoerd mag worden aan de Buurtpreventie. Er zijn verder geen
op- of aanmerkingen over het jaarverslag 2016 van de secretaris. Het verslag wordt
vastgesteld.

4. Vaststelling financieel verslag 2016 opgesteld door de penningmeester
De penningmeester Dirk van Dingenen licht het verslag kort toe.
Totale kosten waren afgelopen jaar iets meer dan de opbrengsten. Desondanks
resteert er nog altijd een hoog saldo in kas. Dit jaar is gekozen voor extra en/of
grotere activiteiten gezien het jubileumjaar. Het bestuur zal telkens kritisch kijken
naar de nog te vragen eigen bijdrage per activiteit. De opbrengst van de
kindercommissie is ontvangen van de Fa. Schippers vanwege het schminken tijdens
hun sinterklaasviering personeel en hebben kinderen ontvangen voor
sneeuwschuiven. De kascontrole is uitgevoerd door Theo Wouters en Niek Roijmans.
De vergadering verleent decharge aan de kascommissie. Will van Selst stelt zich
beschikbaar voor de kascontrole volgend jaar. Samen met Niek Roijmans.
De penningmeester bedankt Theo en Henk voor de kascontrole.

5. Benoeming (vaststelling) bestuur
Er is niemand aftredend of herkiesbaar. Het bestuur heeft geen nieuwe
aanmeldingen ontvangen. Daarmee blijft het bestuur ongewijzigd.

6. Benoeming (vaststelling) commissieleden
Aftredend en niet herkiesbaar: Yvonne Moeskops.
Helaas kon Yvonne niet aanwezig zijn vanavond. De voorzitter bedankt haar voor
haar jarenlange inzet binnen de kindercommissie. Daarnaast willen we Yvonne
hartelijk danken voor het belangeloos beschikbaar stellen van hun bedrijfsruimte
voor activiteiten en het jaarlijks drukken van de jaarkalenders. Het bestuur zal
zorgen voor een passende attentie.
Aanmelding SJO-commissie: Janneke Ockhuizen
Het afgelopen heeft Janneke zich toegevoegd aan de ouderencommissie. De
voorzitter vraagt formeel goedkeuring voor haar benoeming als commissielid. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Aanmelding kindercommissie: Sonia Corstiaans
De voorzitter vraagt goedkeuring voor benoeming van Sonia als nieuw lid van de
kindercommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Dat betekent dat voor het nieuwe jaar de commissies als volgt worden vastgesteld:
SJO: Ellen Schippers, Monique Graat, Janneke Ockhuijzen en Sandra Faes
Kinder: Karin Kuijpers , Mieke Klomp, Suzan Tenbult, Terry Vosters, Ellen Schilders en
Sonia Corstiaans.

7. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement dateren van jaren terug en komen niet
meer overeen met huidige afspraken. Het bestuur heeft een nieuwe opzet gemaakt
en besloten de statuten notarieel te laten vastleggen. Vooral in het kader van de
aansprakelijkheid voor bestuursleden. De conceptakte heeft iedereen per mail
ontvangen. Het administratieadres zal aangepast worden naar Mastbos 17 Bladel. De
vergadering merkt op dat er nog 2 straten ontbreken, te weten Steenslag en
Dennenbos. Deze worden toegevoegd. Na deze wijzigingen gaat de vergadering
akkoord met de statutenwijzigingen en het notarieel vastleggen daarvan.
Huishoudelijk reglement: Walter vd Borne vraagt in hoeverre het nog van deze tijd is
om 65 jarige een attentie te bezorgen. Moet deze leeftijdsgrens verhoogd worden?
Het bestuur neemt dit ter overweging mee en zal een besluit nemen.
Volmacht:
Door het tekenen van het uittreksel van deze notulen geeft het bestuur (bestaande
uit Roel vd Bruggen, Dirk van Dingenen en Marion Jansen-Borgmans) elkaar volmacht
om de notariële akte voor aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement te
ondertekenen.

8. Vaststelling contributie
De contributie blijft ongewijzigd, zijnde € 25,- per gezin per jaar en € 12,50 voor
alleenstaanden en éénoudergezinnen.

9. Rondvraag
Zijn er nog voldoende Welkomstborden en Geboorteborden?
Er zal een nieuw ontwerp gemaakt worden voor Welkomborden. Het bestuur zal dit
verder regelen. Karin Kuijpers heeft nog een geboortebord staan welke de buurt mag
overnemen. Will van Selst meldt dat hij nog een jubileumbord heeft staan.
Het bestuur vraagt iedereen om tips of ideeën voor het jubileumfeest te melden bij
één van de bestuurs- of commissieleden. De buurtpreventieleden merken op dat het
goed is om de politie te informeren over ons buurtfeest.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en commissieleden voor hun inzet afgelopen
jaar. De vergadering wordt om 21.20u afgesloten.

Roel vd Bruggen Dirk van Dingenen Marion Jansen-Borgmans

Reacties zijn gesloten.