Jaarverslag 2015

Verslag Jaarvergadering Buurtvereniging “t Pleintje
10-12-2015

1. Opening
In verband met de afwezigheid van voorzitter Roel vd Bruggen wordt de 38e
jaarvergadering om 20.40 uur geopend door secretaris Marion Borgmans.
Het bestuur heeft een afmelding ontvangen van Roel vd Bruggen, Walter van de
Borne en Tiny Tijssen.
Marion heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat het bestuur trots is op
weer een succesvol jaar. Alle activiteiten zijn door gegaan met uitzondering van de
openluchtbioscoop. Deze is op een ander tijdstip vervangen door een bezoek aan de
bioscoop in Tilburg. Marion bedankt de vrijwilligers, werkgroep onderhoud ’t
Pleintje, team buurtpreventie en de commissieleden voor hun inzet.

2. Vaststellen verslag jaarvergadering 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag van de jaarvergadering van 11
december 2014. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Vaststellen jaarverslag 2015 opgesteld door de secretaris
Het verslag geeft een overzicht van de personen die zitting nemen in het bestuur,
een commissie en wie als vrijwilliger een taak op zich hebben genomen. Het geeft
inzicht in de georganiseerde activiteiten en het aantal deelnemers en een overzicht
van de genomen besluiten van het bestuur afgelopen jaar. Het volledige verslag is in
te zien op de website www.bvhetpleintje.nl. Ons erelid Pius Lemmens heeft
afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Pius bedankt het
bestuur voor de bos bloemen die hij daarvoor mocht ontvangen. Er zijn geen op- of
aanmerkingen over het jaarverslag 2015 van de secretaris. Het verslag wordt
vastgesteld.

4. Vaststelling financieel verslag 2015 opgesteld door de penningmeester
De penningmeester Dirk van Dingenen heeft gekozen voor een iets andere opzet dan
voorgaande jaren en licht het verslag kort toe.
Totale kosten bedragen € 8.621,97 tegenover een opbrengst van € 9.956,66 maakt
een positief saldo van € 1.334,69. Er waren nog een aantal achterstalligheden mbt de
contributie afgelopen jaren. Dit is zoveel mogelijk rechtgetrokken. Achterstanden zijn
ingelopen en incasso’s van verlopen lidmaatschappen zijn teruggeboekt. Daarmee
komt het eindtotaal op een positief saldo van € 519,69.
Totaal saldo in kas/op rekening is € 7.231,84. De vergadering geeft aan dat dat vrij
hoog is. Het bestuur wil graag een reserve aanhouden met het oog op het 40 jarig
jubileum in 2017.
Wat verder opvalt is dat zowel het oud papier als de lotto een hoge bijdrage leveren
aan onze opbrengsten.
Er wordt decharge verleent aan de kascommissie. De penningmeester bedankt Theo
en Henk voor de kascontrole. Niek Roijmans meldt zich aan voor kascontrole
volgend jaar.

5. Benoeming (vaststelling) bestuur
Er is niemand aftredend of herkiesbaar. Het bestuur heeft geen nieuwe
aanmeldingen ontvangen.
Daarmee blijft het bestuur ongewijzigd.

6. Benoeming (vaststelling) commissieleden
Aftredend en niet herkiesbaar is Mirelle Hoskens.
Sandra Faes heeft zich aangemeld voor de SJO-commissie en Terry Vosters-Egbers
voor de kindercommissie. De vergadering gaat akkoord met het benoemen van deze
2 nieuwe leden.
Dat betekent dat voor het nieuwe jaar de commissies als volgt worden vastgesteld:
SJO: Ellen Schippers, Monique Graat en Sandra Faes
Kinder: Karin Kuijpers , Mieke Klomp, Suzan Tenbult, Terry Vosters, Ellen Schilders en
Yvonne Moeskops

7. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement dateren van jaren terug en komen niet
meer overeen met huidige afspraken. Het bestuur heeft een nieuwe opzet gemaakt
en besloten de statuten notarieel te laten vastleggen. Door omstandigheden is het
niet gelukt de conceptakte gereed te hebben om ter goedkeuring voor te leggen in
deze vergadering. Nieuwe statuten zullen in de loop van 2016 worden voorgelegd
aan de leden. Aangezien het meer een formaliteit is dan dat het grote veranderingen
omvat besluit de vergadering om deze aanpassing uit te stellen tot de volgende
jaarvergadering.

8. Vaststelling contributie
De contributie blijft ongewijzigd, zijnde € 25,- per gezin per jaar

9. Rondvraag
Pius Lemmens vraagt hoeveel leden de vereniging momenteel heeft?
Totaal 450 leden.
Suzan Tenbult complimenteert de Buurtpreventie voor hun goede inzet!
En vraagt wat het budget volgend jaar is voor de kindercommissie.
Dirk en Suzan stemmen dit op een later tijdstip samen af. Volgend jaar zullen
budgetten per commissie in de jaarvergadering vastgesteld worden.
Dirk van Dingenen roept een ieder op om ideeën voor activiteiten te melden bij één
van de bestuur- of commissieleden of via mail.
De activiteitenkalender voor komend jaar wordt eind dit jaar huis aan huis
rondgebracht. Ook zal deze per mail verstuurd worden.

10. Sluiting
Marion sluit de vergadering om 21.05 uur.

Reacties zijn gesloten.